តើអ្នកបានដឹងអ្វីពីប្រាសាទនាគព័ន្ធ?, What did you know about Neak Pean temple?#ពីនេះពីនោះHD
*ឆាណែលនេះបង្កើតឡើយសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹងគ្រប់បែបបទ*-*អគុណសម្រាប់ការគាំទ្រឆាណែលយើងខ្ញុំ*
*សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងខ្ញុំមិនមាននិន្នាការបក្សនយោបាយខាងណានោះឡើយ*
សូមជម្រាបទុកជាដំណឹង*
—សូមអគុណ—
**Subscribe**
https://www.youtube.com/channel/UCGf6lTZRCrH2FpK_O47hRHg
—————————————
* daily broadcast *
all things, everything, everything, everything
Do not forget to support our channel by pressing SUBSCRIBE …
https://www.youtube.com/channel/UCGf6lTZRCrH2FpK_O47hRHg/about?disable_polmer=1
——————————
Thanks!!!!!!
—keyword for search—-
តើអ្នកបានដឹងអ្វីពីប្រាសាទនាគព័ន្ធ?, What did you know about Neak Pean temple?

source

4 thoughts on “តើអ្នកបានដឹងអ្វីពីប្រាសាទនាគព័ន្ធ?, What did you know about Neak Pean temple?

  1. នាង សិដាយស November 21, 2018 at 1:05 am

    អរគុណ ដែលបានចែករំលែក

  2. នៅខេតណាដែលបង

  3. Un pich Pitou November 21, 2018 at 1:05 am

    បងញុមចង់អោយបងពន្យល់ពីរឿងនាគរាជនៅប្រទេសយើង

  4. Skirts Vlog November 21, 2018 at 1:05 am

    First

Leave a Reply